Menu
  • Je bent nu hier:
  • Home »

NLP-begrippen van A tot Z

Wat is NLP?

Wat zijn basisboeken over NLP?

Waar vind ik een goede NLP-coach?

Afleider (Satir-categorie) - Engels: Distractor

Afstemmen (op) - Engels: Pacing

Afstemmen op de toekomst - Engels: Future Pacing

Alsof-kader - Engels: As-if Frame

Alles-of-niets uitspraak (Metamodel) - Engels: Universal Qantifier

Ankeren - Engels: Anchoring

Anker-keten - Engels: Chaining

Associatie - Engels: Association

Auditief - Engels: Auditory

Benodigde variabiliteit - Engels: Requisite Variety

Beschuldiger (Satir-categorie) - Engels: Blamer

Betekenis-reframe (-herkadering) - Engels: Content reframe

Bewijskader - Engels: Evidence Frame

Chunking

Computer (Satir-categorie) - Engels: Super-reasonable of Computer

Congruentie - Engels: Congruence

Context-reframing

Conversationeel NLP

Communicatiemodel van NLP

Complexe equivalentie - Engels: Complex equivalence

Context

Contextualiseren - Engels: To contextualize

Contrasteren - Engels: Contrasting

Criterium - Engels: Criterion

Criterium Equivalentie - Engels: Criterial Equivalence

Cybernetica - Engels: Cybernetics

Derde positie (Waarnemingspositie) - Engels:Third Position

Dieptestructuur - Engels: Deep Structure

Dissociatie - Engels: Dissociation

Doeltoestand - Engels: Outcome State, Desired State

Driepunts dissociatie - Engels: Three Place Dissociation

Double Bind

Downtime

Ecologie - Engels: Ecology

Eerste positie (Waarnemingspositie) - Engels: First Position

Eeuwige waarheid (Metamodel) - Engels: Lost Performative

Epistemologie

Extern gedrag (EG) - Engels: External Behavior

Flexibiliteit - Engels: Flexibility

Four-tuple ()

Fysiologie - Engels: Physiology

Geconstrueerd - Engels: Constructed

Gedachtenlezen (Metamodel) - Engels: Mindreading

Gedeelte - Engels: Part

Generalisatie (Modelleringsprincipe) - Engels: Generalization

GIP

Gustatoir - Engels: Gustatory

Herkaderen - Engels: Reframing

Hindernis

Huidige toestand - Engels: Present State

Hulpbron - Engels: Resource

Integratie - Engels: Integration

Interne Dialoog - Engels: Auditory Dialogue

Interne Weergaven (IW) - Engels: Internal Computations

Interne Toestand (IT) - Engels: Internal State

Incongruentie - Engels: Incongruency

Kernpatroon - Engels: Core Pattern

Kerntoestand - Engels: Core State

Kinesthetisch - Engels: Kinesthetic

Kritieke submodaliteit - Engels: Critical Submodality

Kruislings spiegelen - Engels Cross over Mirroring

Levenslijn, de

Linguïstisch - Engels: Linguistic

Logische niveaus - Engels: Logical Levels

Metamodel, het

Metapositie - Engels: Meta Position

Minimetamodel

Miltonmodel

Metafoor - Engels: Metaphor

Metaprogramma - Engels: Meta Program

Modale operator - Engels: Modal Operator

Modaliteit - Engels: Modality

Model

Modelleren

Neuro

Neuro-linguïstisch model

NLP-gesprek, het

NLP-werkruimte - Engels: Unified Field Theory of NLP. of Jungle Jim

Nominalisatie - Engels: Nominalization

Olfactoir - Engels: Olfactory

Oogbewegingen - Engels: Eye Movements

Oorzaak-gevolg (Metamodel) - Engels: Cause-Effect

Oppervlaktestructuur - Engels: Surface Structure

Overlappen - Engels: Overlapping

Overtuiging - Engels: Belief

Patroon - Engels: Pattern

Polariteitsreactie - Engels: Polarity Response

Positieve intentie - Engels: Positive Intention

Pragmagie

Predikaten - Engels: Predicates

Programmeren - Engels: Programming

Professionele communicatie

Rapport

Redundantie - Engels: Redundancy

Referentie-ervaring - Engels: Reference

Ruimtelijk sorteren - Engels: Spatial Sorting

Satir-posities - Engels: Satir Types

SCORE Model

Semantiek

Semiotiek

Spiegelen - Engels: Mirroring

Stapelen van een anker - Engels: Stacking an Anchor

Strategie, innerlijke - Engels: Strategy

Structuur - Engels: Structure

Structurele coherentie - Engels: Structural Coherence

Structuur van de subjectieve ervaring - Engels: Structure of Subjective Experience

Stuurkundige lus - Engels: Cybernetic Loop

Submodaliteiten - Engels: Submodalities

Synesthesie - Engels: Synesthesia

Syntax

Techniekvorm

Tegenvoorbeeld - Engels: Counterexample

Terugsporen - Engels: To Backtrack

Toegangssignalen - Engels: Accessing Cues

TOTE model

Tijdslijn, persoonlijke - Engels: Time Line

Uitdaging (Metamodel) - Engels: Challenge

Uptime

Universele modelleringsprincipes - Engels: Universal Modeling Processes

Trance

Transderivationeel zoeken (TDS) - Engels: Transderivational Search

Tweede positie (Waarnemingspositie) - Engels: Second Position

Tijdslijn - Engels: Time Line

Vaag werkwoord (Metamodel) - Engels: Unspecified Verb

Vaag zelfstandig naamwoord (Metamodel) - Engels: Lack of Referential Index

V/K Dissociatie - Engels: V/K Dissociation

Verenigd veld theorie van NLP - Engels: Unified Field Theory of NLP

Vervorming (Metamodel) - Engels: Distortion

Verzoener (Satir-categorie) - Engels: Palactor

Visueel - Engels: Visual

Visuele constructie - Engels: Visual Constructed

Visuele herinnering - Engels: Visual Remembered

Vital signs

Voorkeurssysteem, zintuiglijk - Engels: Primary Representational System

Vooronderstelling (Algemeen) - Engels: Presupposition

Vooronderstellingen van NLP - Engels: Presuppositions

Vormvoorwaarden voor een doel - Engels: Well-formedness Conditions

Waarnemingsposities - Engels: Perceptual Positions

Weergave - Engels: Representation

Weergavesysteem - Engels: Representational System

Weglating (Metamodel) - Engels: Deletion

Wereldmodel - Engels: Model of the World

IJken van non-verbale reacties - Engels: Calibration

Zoeksysteem - Engels: Lead System

Bateson-strategie

Binnen-buiten model

Change Personal History

Circle of Excellence

Disney-strategie

Gedragsgenerator - Engels: New Behavior Generator

Hiërarchie van criteria - Engels: Hierarchy of Criteria

Hulpbron overbrengen - Engels: Transferring a Resource

I-wonder strategie - Nederlands: Ik-ben-benieuw-hoe strategie.

Identiteit als hulpbron

Integreren van twee ankers - Engels: Collapsing Anchors

Kerntransformatie - Engels: Core Transformation

Mapping over - Ook wel: ‘mapping across’.

Probleem oplossen met een metafoor

Sociaal panorama, het

Submodaliteiten ketting - Engels: Submodality Chaining

Swish

Uitlijnen van logische niveaus - Engels: Aligning logical levels

V/K Squash

Wip-wap, de

Zesstaps herkaderen - Engels: Six Step Reframing

Bateson, Gregory

Bandler, Richard

Dilts, Robert

Erickson, Milton

Grinder, John

Hollander, Jaap (NL)

Korzybski, Alfred

Meijer, Anneke (NL)

Perls, Friedrich (Fritz)

Satir, Virginia