Menu

Algemene Voorwaarden Het IEP

 

 

Artikel 1 - Wat we verstaan onder 'Het IEP', 'Opdrachtgever', 'Training' en 'Deelnemer' 

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Het IEP (hierna te noemen: ’Het IEP’) en de Opdrachtgever van trainingen en andere vormen van onderwijs (hierna te noemen: ’Training’). 
 
1.2. Onder 'Opdrachtgever' wordt verstaan: een natuurlijke of rechtspersoon waarmee Het IEP een overeenkomst sluit tot het verzorgen van een Training, ongeacht of de Opdrachtgever zelf of een derde daadwerkelijk deelneemt aan de Training. 
 
1.3. Onder 'Deelnemer' wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de Training deelneemt. De Deelnemer kan ook de Opdrachtgever zijn. 

 

Artikel 2 - Hoe de overeenkomst tot stand komt en hoe er wordt omgegaan met bepalingen die niet langer meer gelden 

2.1. De overeenkomst komt tot stand doordat de Opdrachtgever een inschrijfformulier van Het IEP op de website invult en verstuurt. 
 
2.2. Eventuele nietigheid/vernietiging van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden staat aan de geldigheid en toepasselijkheid van de overige voorwaarden niet in de weg. Het IEP en Opdrachtgever zullen in overleg treden om eventuele nietige/vernietigde bepalingen te vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij doel en strekking van de nietige/vernietigde bepalingen. 
 
2.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door Het IEP. 

 

Artikel 3 - Regels rond annulering van een Training 

3.1 De Opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst met betrekking tot een Training het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Dit geldt ook voor op maat gemaakte diensten (bijvoorbeeld in-company trainingen), tenzij anders vermeld in de offerte. Zie hiervoor het Herroepingsformulier 
 
3.2. De Opdrachtgever kan de training tot 31 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag annuleren tegen annuleringskosten (10% van de deelnamekosten). Dit kan per aangetekend verzonden brief of per door Het IEP bevestigde e-mail. 
 
3.3. Bij annulering korter dan 31 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag, of als de Deelnemer na de eerste trainingsdag de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de Training deelneemt, betaalt Opdrachtgever de volledige deelnamekosten, ook de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betaling. De Deelnemer kan zich laten vervangen door een collega, mits deze aan de toelatingseisen voor de betreffende training voldoet. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Is de oorzaak van annulering een calamiteit, neem dan contact op met de trainer (tijdens een opleiding) of met Het IEP. 
 
3.4. Het IEP heeft het recht om de Training te annuleren, bijvoorbeeld wanneer een trainer door ziekte of een calamiteit niet kan werken en hij of zij niet vervangen kan worden, of wanneer er zich te weinig deelnemers inschrijven om de geplande oefeningen recht te doen of de te maken kosten te dekken. Het IEP zal, wanneer een Training onverhoopt niet door kan gaan, dit uiterlijk een week van te voren aan de Deelnemer laten weten. Deelnemers schrijven zich soms heel laat in en de meeste mensen geven voorkeur aan doorgaan van de training. De Opdrachtgever heeft bij afzegging door Het IEP het recht op terugbetaling van het volledige door Opdrachtgever aan Het IEP betaalde bedrag. 
 
3.5. Het IEP heeft het recht om deelname van een Deelnemer te weigeren, bijvoorbeeld als de Deelnemer niet voldoet aan de gestelde vooropleiding en kennis of wanneer het gedrag van de Deelnemer het leren van andere Deelnemers dreigt te verstoren in een mate die ongebruikelijk en/of verontrustend is. De Opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling naar rato van het door Opdrachtgever aan Het IEP betaalde bedrag. 

 

Artikel 4 - Regels rond betaling 

4.1. Het IEP brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. De Opdrachtgever dient de deelnamekosten te voldoen 30 dagen voor de eerste trainingsdag, of als die datum al verstreken is, uiterlijk 14 dagen na facturering door Het IEP en in ieder geval bij aanvang van de training. Voor sommige opleidingen is een gespreide betaling mogelijk. 
 
4.2. De reis-, overnachtings- en verblijfkosten zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders op de website van Het IEP wordt vermeld. 
 
4.3. De Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht aan Het IEP in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden. 

 

Artikel 5 - Geheimhouding 

 

Trainers, begeleiders en medewerkers van Het IEP, alsook eventuele externe deskundigen, zijn verplicht tot geheimhouding van persoonsgegevens en persoonlijke en bedrijfsinformatie, die tijdens het werken in het kader van Het IEP waargenomen wordt. 

 

Artikel 6 - Regels rond intellectuele eigendom 

 

6.1. Het auteursrecht op de door Het IEP uitgegeven brochures, fact sheets, trainingsmaterialen, handboeken, sheets, hand-outs, grondkaarten, speelkaarten, flitskaarten, cue cards, syllabi en welke andere in de training gebruikte materialen dan ook, hierna te noemen 'Materialen', berust bij Het IEP, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Het IEP zullen door de Opdrachtgever of de Deelnemer geen Materialen of gedeelten van Materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd. 

 
6.2. Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van Het IEP berust uitsluitend bij Het IEP, tenzij anders staat vermeld in offerte en/of contract met trainers. 

 

Artikel 7 - Waar Het IEP wel en niet voor aansprakelijk is 

7.1. Het IEP spant zich in om de gegeven Training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. 
 
7.2. Het IEP is tegenover de Opdrachtnemer en/of de Deelnemer die een beroep of bedrijf uitoefent, slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de cursusgelden per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd. 
 
7.3. Het IEP is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie. 
 
7.4. Het IEP is niet aansprakelijk in het geval Opdrachtgever, Deelnemer, of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken. 
 
7.5. Op de overeenkomst van opdracht en de relatie met de deelnemer is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.