Menu

Klachtenprocedure IEP Gecertificeerden


1. Ethische commissie

Er is een ethische commissie van het Instituut voor Eclectische Psychologie (IEP), die onder andere tot doel heeft:

 • Het opstellen, beschikbaar stellen en bewaken van de ethische code van het IEP ten behoeve van een ieder, die deze code en klachtenprocedure heeft onderschreven.
 • Het behandelen van eventuele klachten.


2. Ethische commissie als klachtencommissie

De ethische commissie van het IEP fungeert tevens als klachtencommissie. Hiermee waarborgen wij de eenheid tussen de principes enerzijds en uitvoering anderzijds.


3. Reikwijdte

De trainers en cursisten van het IEP hebben naast hun NLP-training, hun provocatieve training of hun MindSonar training merendeels andere, uiteenlopende beroepsopleidingen gevolgd en zijn veelal uit hoofde van die discipline al gebonden aan voor die beroepscategorie geldende beroeps-ethische regels. De ethische code van het IEP is geen vervanging voor deze voor andere beroepscategorieën geldende beroeps-ethische regels.


De principes en richtlijnen van de ethische code gelden voor (ex-)cursisten, die een IEP-certificaat of - diploma hebben ontvangen.


Deze certificaten en diploma’s zijn:

 • Certificaat NLP-practitioner
 • Certificaat NLP-masterpractitioner
 • Certificaat Provocatief Coachen
 • Diploma Provocatief Coachen (2e jaar)
 • Certificaat MPA-professional.

Alle trainers, docenten en begeleiders die actief zijn in trainings- en coachingsactiviteiten die door het IEP worden verzorgd, onderschrijven de ethische code.

De ethische commissie van het IEP fungeert tevens als klachtencommissie bij eventuele klachten over het IEP.

4. Aanduidingen in de ethische code

 • Houders van de bovengenoemde certificaten of diploma’s worden hierna ‘de gecertificeerde(n)’ genoemd.
 • Personen die door een gecertificeerde worden gecoached, getraind of begeleid of die de gecertificeerde als opdrachtgever inhuren voor een coaching, een training of een begeleidingstraject, worden hierna ‘de cliënt’ genoemd.
 • Het coachings-, trainings- of begeleidingswerk van de gecertificeerde met de cliënt wordt hierna ‘de begeleiding’ genoemd.
 • De ethische commissie van het IEP wordt hierna ‘de commissie’ genoemd.

7. Bereikbaarheid

De commissie is bereikbaar als volgt:

 • Postadres: Secretariaat IEP, t.a.v. Ethische Commissie IEP, Staringstraat 1, 6511 PC Nijmegen
 • Telefoon: 024-3230837
 • E-mail: mail@iepdoc.nl

 


Procedure bij klachten

1. Bevestiging

De ontvangst van een eventuele klacht wordt door de commissie zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken (10 werkdagen) aan de cliënt (klager) bevestigd. Klachten kunnen alleen schriftelijk worden ingediend*.


2. Wederhoor

De ethische commissie zal aan de bij de klacht betrokken gecertificeerde (aanklaagde) zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken (10 werkdagen) de klacht schriftelijk voorleggen en hem of haar om zijn of haar schriftelijke reactie vragen.


3. Toelichting

De commissie stelt klager en beklaagde in de gelegenheid te worden gehoord over wat in de klacht is verwoord. Op verzoek van de klager, de aangeklaagde of de commissie kunnen partijen samen dan wel apart van elkaar worden gehoord.


4. Oplossing

De commissie streeft er in eerste instantie naar om tot een oplossing te komen waarin de waarden en criteria van beide partijen worden gecombineerd en waar beide partijen vrede mee hebben.


5. Externe deskundigen

De commissie kan zich laten bijstaan door deskundigen.


6. Geheimhouding

De commissie en eventuele externe deskundige zijn tot geheimhouding verplicht.


7. Afhandeling

Een klacht wordt binnen zes weken (30 werkdagen) door de commissie afgehandeld,   in die zin dat de commissie een uitspraak doet waarbij zij een van de onder punt D genoemde maatregelen neemt.


8. Beroep

De cliënt, de opdrachtgever of de cursist die de klacht heeft ingediend kan binnen vier weken (20 werkdagen) bij de commissie in beroep gaan tegen de beslissing. Hierbij dient de cliënt nieuwe, aanvullende informatie te presenteren.
* De in de procedure genoemde termijnen kunnen verlengd worden in verband met vakantie of ziekte van de betrokkenen of de commissieleden. De betrokkenen worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.


Mogelijke maatregelen van de ethische commissie

Wanneer de ethische commissie, na het volgen van de bovengenoemde procedure, in meerderheid van oordeel is dat de betreffende beklaagde de ethische code heeft overtreden, dan heeft de commissie beschikking over de volgende maatregelen.

a. Verklaring van oplossing
De commissie kan een klacht opgelost verklaren.

b. Ongegrond verklaring
De commissie kan een klacht ongegrond verklaren.

c. Advies
De commissie kan de partijen een vrijblijvend advies geven.

d. Bemiddeling
De commissie kan de cliënt (klager) en de gecertificeerde verzoeken om een bemiddelingstraject te starten hetzij begeleid door de commissie zelf, hetzij begeleid door een door de commissie aan te wijzen onderhandelaar.

e. Bindend advies
De commissie kan de gecertificeerde een bindend advies geven.

f. Berisping
De commissie kan de gecertificeerde berispen.

g. Tijdelijke opschorting
De commissie kan het IEP-certificaat of - diploma van de gecertificeerde tijdelijk opschorten, d.w.z. het voor een bepaalde tijdsperiode ongeldig verklaren.

h. Definitieve opschorting
De commissie kan het IEP-certificaat of diploma van de betreffende coach of begeleider definitief opschorten, d.w.z. het definitief ongeldig verklaren.

De commissie zal altijd een van deze maatregelen nemen als reactie op een klacht.

 

Publicatie besluiten ethische commissie

Beslissingen van de ethische commissie worden gepubliceerd op de website van het IEP onder ‘Mededelingen ethische commissie’. Daarbij worden de persoonsgegevens van de betreffende cliënt niet vermeld, tenzij het de maatregel f, g of h betreft. De publicatie zal gedurende minimaal 12 maanden op de website zichtbaar blijven.

 

Mededelingen van de ethische commissie

Wij hebben sinds onze oprichting onlangs één klacht ontvangen:

Een klacht is ontvangen van een cliënt, betreffende een deelnemer aan de IEP opleiding voor provocatief coachen 1e jaar, over het niet respecteren van afspraken betreffende verslaglegging en het overschrijden van de ethische code. Na hoor en wederhoor, schriftelijke en telefonisch i.v.m. Corona beperkingen, heeft de commissie besloten dat er geen aanwijzingen waren voor het bewust niet respecteren van afspraken noch voor onethisch gedrag.

Wel was er sprake van onduidelijke communicatie over de verslaglegging en een verschil in verwachtingen betreffende de gratis coaching in het kader van de opleiding. De deelnemer was een bekende en ex-collega van de cliënt.

De coach in opleiding heeft het bindende advies gekregen voor supervisie op hetgeen door de cliënt als ongewenst werd aangevoerd. De opleiding heeft het advies gekregen om expliciete toestemming voor het gebruik van verslagen te regelen.

Klachten in behandeling

Er zijn momenteel geen klachten in behandeling.Mochten lezers vragen hebben naar aanleiding van het bovenstaande dan lezen/horen wij die graag via mail@iepdoc.nl of 0243230837.