Menu

Klachtenprocedure deelnemers IEP activiteiten


De trainers en begeleiders van het IEP leren en ontwikkelen zich graag en feedback is daarom heel welkom. We passen graag de feedback-regels toe die we ook aan deelnemers leren. Ben je ontevreden? We horen heel graag je feedback!


 • Geef in eerste instantie feedback aan de persoon (opleider/trainer/organisator) die het betreft.
 • Ben je ontevreden met de reactie van deze persoon, wend je dan tot een van de twee IEP-directeuren.
 • Ben je ook ontevreden over de reactie van de directeur, dan kun je je schriftelijk wenden tot de 'Klachtencommissie deelnemers IEP activiteiten’.
  Deze commissie opereert onafhankelijk van het instituut.
  Zij bestaat uit de leden:
  - Pierre Bourgeois Lic. Sc. Ec. (Voorzitter)
  - Mr. Sandra Lantinga
  - Brigitta Bunda.
 • Post voor deze commissie kan - graag aangetekend - gericht worden aan:
  Klachtencommissie deelnemers  
  Staringstraat 1
  6511PC Nijmegen

  Je schrijven wordt ongeopend doorgestuurd aan de voorzitter van de commissie.


Bevestiging van ontvangst

De ontvangst van een klacht wordt door de klachtencommissie zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen* schriftelijk aan de cursist (klager) bevestigd. Klachten worden vertrouwelijk behandeld en kunnen alleen schriftelijk worden ingediend.

Wederhoor

De klachtencommissie zal de aangeklaagde zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen*, de klacht schriftelijk voorleggen en hem of haar om zijn of haar schriftelijke reactie vragen.

Toelichting

De klachtencommissie stelt de klager en de aangeklaagde in de gelegenheid te worden gehoord over wat er in de klacht is verwoord. Zowel de klager als de aangeklaagde kan de klachtencommissie verzoeken samen, dan wel apart van elkaar te worden gehoord. De commissie beslist hierover.

Oplossing

De klachtencommissie streeft ernaar om tot een oplossing te komen waarin de waarden en criteria van beide partijen worden gerespecteerd en waar beide partijen tevreden mee zijn. Uitspraken van de commissie zijn bindend voor zowel klager als aangeklaagde.

Externe deskundigen

De klachtencommissie kan zich laten bijstaan door deskundigen.

Geheimhouding

De klachtencommissie en eventuele externe deskundige(n) zijn tot geheimhouding verplicht.

Uitvoering

Het IEP geeft direct en volledig uitvoering aan de uitspraken van de klachtencommissie. Ook klager houdt zich aan de uitspraken van de commissie.

Afhandeling

Een klacht wordt binnen 30 werkdagen* na ontvangstbevestiging door de klachtencommissie afgehandeld. Hiervan wordt een verslag gemaakt.


Beroep

De cursist die de klacht heeft ingediend kan binnen 20 werkdagen* bij de klachtencommissie in beroep gaan tegen de beslissing. Hierbij dient de cursist nieuwe, aanvullende informatie te presenteren.


Bewaring

Alle documenten betrekking hebbend op een klacht worden gedurende twee jaar bewaard. Dat geldt ook voor het verslag van de wijze van afhandeling.


* De in de procedure genoemde termijnen kunnen verlengd worden in verband met vakantie of ziekte van de betrokkenen of leden van de klachtencommissie. De betrokkenen worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.