Menu

Ethische code van het IEP

Ethische commissie van het IEP

 

Algemeen

 

1. Ethische commissie

Er is een ethische commissie van het Instituut voor Eclectische Psychologie (IEP), die onder andere tot doel heeft:

 • Het opstellen, beschikbaar stellen en bewaken van de ethische code van het IEP ten behoeve van een ieder, die deze code en klachtenprocedure heeft onderschreven.
 • Het behandelen van eventuele klachten.


2. Doel

Het doel van deze ethische code is het waarborgen van

 • Het respect voor de cliënt of opdrachtgever.
 • De professionele deskundigheid van de coach, trainer, begeleider of therapeut,
 • De vertrouwelijkheid van de door de cliënt of opdrachtgever verstrekte informatie.

Het hoogste doel van de ethische commissie is om de kracht, het mededogen en de wijsheid van alle betrokkenen te stimuleren.


3. Klachtencommissie

De ethische commissie van het IEP fungeert tevens als klachtencommissie. Hiermee waarborgen wij de eenheid tussen de principes enerzijds en uitvoering anderzijds.


4. Samenstelling

De ethische commissie van het IEP bestaat uit minimaal drie leden, die uit hun midden een voorzitter benoemen. Het secretariaat van de ethische commissie wordt behartigd door het IEP.

De ethische commissie omvat:

 • Ten minste een opleider, verbonden aan het IEP.
 • Ten minste een jurist.
 • Ten minste een van het IEP onafhankelijk persoon.

De huidige ethische commissie van het IEP bestaat uit de volgende personen:

 1. Pierre Bourgeous Lic. Sc. Ec. (Voorzitter)
 2. Drs. Anneke Meijer (IEP-opleidster)
 3. Mr. Sandra Lantinga (Juriste)

Indien zij dit wenst kan de commissie zich laten bijstaan door externe deskundigen.

Wijzigingen in de samenstelling van de ethische commissie van het IEP worden gepubliceerd op de website van het IEP onder ‘Mededelingen ethische commissie’.


5. Reikwijdte

De trainers en cursisten van het IEP hebben naast hun NLP-training, hun provocatieve training of hun MPA MindSonar training merendeels andere, uiteenlopende beroepsopleidingen gevolgd en zijn veelal uit hoofde van die discipline al gebonden aan voor die beroepscategorie geldende beroepsethische regels. De ethische code van het IEP is geen vervanging voor deze voor andere beroepscategorieën geldende beroepsethische regels.

De principes en richtlijnen van de ethische code gelden voor (ex-)cursisten, die een IEP-certificaat of - diploma hebben ontvangen.

Deze certificaten en diploma’s zijn:

 • Certificaat NLP-practitioner
 • Certificaat NLP-masterpractitioner
 • Certificaat Provocatief Coachen
 • Diploma Provocatief Coachen (2e jaar)
 • Certificaat MPA-professional.

Alle trainers, docenten en begeleiders die actief zijn in trainings- en coachingsactiviteiten die door het IEP worden verzorgd, onderschrijven de ethische code.

De ethische commissie van het IEP fungeert tevens als klachtencommissie bij eventuele klachten over het IEP.

6. Aanduidingen in de ethische code

- Houders van de bovengenoemde certificaten of diploma’s worden hierna ‘de gecertificeerde(n)’ genoemd.

- Personen die door een gecertificeerde worden gecoached, getraind of begeleid of die de gecertificeerde als opdrachtgever inhuren voor een coaching, een training of een begeleidingstraject, worden hierna ‘de cliënt’ genoemd.

- Het coachings-, trainings- of begeleidingswerk van de gecertificeerde met de cliënt wordt hierna ‘de begeleiding’ genoemd.

- De ethische commissie van het IEP wordt hierna ‘de commissie’ genoemd.

7. Bereikbaarheid

De commissie is bereikbaar als volgt:

 • Postadres: Secretariaat IEP, t.a.v. Ethische Commissie IEP, Staringstraat 1, 6511 PC Nijmegen
 • Telefoon: 024-3230837
 • E-mail: mail@iepdoc.nl

 

A. Algemene principes ethische code

De ethische code is gebaseerd op de volgende algemene principes:

1. Het principe van ‘sponsoring’

De gecertificeerde handhaaft een ‘sponsorende’ houding ten opzichte van de cliënt. Dit houdt in dat z/hij de positieve eigenschappen en mogelijkheden van de cliënt mentaal en emotioneel waarneemt. Wanneer z/hij hiertoe niet bereid of in staat is, zal z/hij dit aan de cliënt melden en de begeleiding beëindigen.


2. Het principe van expliciete uitgangspunten

De cliënt heeft er recht op om van te voren te worden geïnformeerd over de uitgangspunten en vooronderstellingen waar de betreffende begeleiding op is gebaseerd.


3. Het principe van communicatie

Hoewel een begeleidingsrelatie ongelijkwaardigheid qua rolpositie met zich meebrengt, stelt de gecertificeerde zich op medemenselijk niveau gelijkwaardig op en stelt z/hij zich open voor feedback van de cliënt.

De gecertificeerde onderzoekt, wanneer de cliënt een klacht uit over zijn of haar begeleiding, wat de achter die klacht liggende waarden en/of criteria zijn. Z/hij vermeldt als reactie daarop zijn of haar eigen waarden en criteria en zoekt vervolgens actief naar mogelijkheden om tot een combinatie van beide sets waarden te komen.

In het geval van provocatief coachen, kan de begeleider de cliënt op verbaal niveau ongelijkwaardig behandelen, maar dat altijd alleen binnen het expliciete kader van de provocatieve coaching, waarvan dit een essentieel onderdeel kan zijn.

 

B. Specifieke richtlijnen ethische code


1. Gelijke toegankelijkheid

Een gecertificeerde zal een cliënt, die een beroep doet op zijn begeleiding, niet weigeren op basis van ras, huidskleur,  religie, handicap, geboorteplaats, sekse, seksuele voorkeuren, of op basis van enige andere factor die als oneerlijk of discriminerend kan worden beschouwd.


2. Ondersteuning van doelstellingen

De gecertificeerde zal zijn of haar kennis en vaardigheden bewust gebruiken ten bate van de doelstellingen van de cliënt. Indien een gecertificeerde niet wenst mee te werken aan een gegeven doelstelling van de cliënt, omdat die onverenigbaar is met zijn of haar persoonlijke of professionele ethiek, zal z/hij dat duidelijk aan de cliënt melden en de begeleiding – althans met betrekking tot die doelstelling – beëindigen.


3. Het bewaken van de ecologie

De gecertificeerde zal de ecologie bewaken. Dit betekent dat de gecertificeerde er naar beste kunnen – binnen de grenzen van het redelijkerwijs voorspelbare - voor zorgt dat z/hij een cliënt geen lichamelijke en/of psychische en/of spirituele schade berokkent. De gecertificeerde maakt een inschatting van mogelijke negatieve bijverschijnselen voor de rest van de leefwereld van de cliënt en stemt zijn begeleiding daarop af.


4. Geheimhouding

De gecertificeerde garandeert de vertrouwelijkheid van de door de cliënt in het kader van de begeleiding gegeven informatie. Voor zover deze informatie gebruikt wordt voor overleg met of voorlichting aan derden, zal de gecertificeerde hiervoor van te voren toestemming vragen aan de cliënt. De gecertificeerde wint geen informatie bij derden in zonder toestemming van de cliënt.


5. Passende werkomgeving

De gecertificeerde neemt verantwoordelijkheid voor het bewerkstelligen van een passende werkomgeving, z/hij draagt zorg voor de dingen die nodig zijn om de aard en vertrouwelijkheid van het contact te waarborgen en z/hij voorziet  in de fysieke veiligheid in relatie tot de begeleiding.C. Procedure bij klachten


1. Bevestiging

De ontvangst van een eventuele klacht wordt door de commissie zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken (10 werkdagen) aan de cliënt (klager) bevestigd. Klachten kunnen alleen schriftelijk worden ingediend*.


2. Wederhoor

De ethische commissie zal aan de bij de klacht betrokken gecertificeerde (aanklaagde) zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken (10 werkdagen) de klacht schriftelijk voorleggen en hem of haar om zijn of haar schriftelijke reactie vragen.


3. Toelichting

De commissie stelt klager en beklaagde in de gelegenheid te worden gehoord over wat in de klacht is verwoord. Op verzoek van de klager, de aangeklaagde of de commissie kunnen partijen samen dan wel apart van elkaar worden gehoord.


4. Oplossing

De commissie streeft er in eerste instantie naar om tot een oplossing te komen waarin de waarden en criteria van beide partijen worden gecombineerd en waar beide partijen vrede mee hebben.


5. Externe deskundigen

De commissie kan zich laten bijstaan door deskundigen.


6. Geheimhouding

De commissie en eventuele externe deskundige zijn tot geheimhouding verplicht.


7. Afhandeling

Een klacht wordt binnen zes weken (30 werkdagen) door de commissie afgehandeld,   in die zin dat de commissie een uitspraak doet waarbij zij een van de onder punt D genoemde maatregelen neemt.


8. Beroep

De cliënt, de opdrachtgever of de cursist die de klacht heeft ingediend kan binnen vier weken (20 werkdagen) bij de commissie in beroep gaan tegen de beslissing. Hierbij dient de cliënt nieuwe, aanvullende informatie te presenteren.
* De in de procedure genoemde termijnen kunnen verlengd worden in verband met vakantie of ziekte van de betrokkenen of de commissieleden. De betrokkenen worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.


D. Mogelijke maatregelen van de ethische commissie

Wanneer de ethische commissie, na het volgen van de bovengenoemde procedure, in meerderheid van oordeel is dat de betreffende beklaagde de ethische code heeft overtreden, dan heeft de commissie beschikking over de volgende maatregelen.

a. Verklaring van oplossing
De commissie kan een klacht opgelost verklaren.

b. Ongegrond verklaring
De commissie kan een klacht ongegrond verklaren.

c. Advies
De commissie kan de partijen een vrijblijvend advies geven.

d. Bemiddeling
De commissie kan de cliënt (klager) en de gecertificeerde verzoeken om een bemiddelingstraject te starten hetzij begeleid door de commissie zelf, hetzij begeleid door een door de commissie aan te wijzen onderhandelaar.

e. Bindend advies
De commissie kan de gecertificeerde een bindend advies geven.

f. Berisping
De commissie kan de gecertificeerde berispen.

g. Tijdelijke opschorting
De commissie kan het IEP-certificaat of - diploma van de gecertificeerde tijdelijk opschorten, d.w.z. het voor een bepaalde tijdsperiode ongeldig verklaren.

h. Definitieve opschorting
De commissie kan het IEP-certificaat of diploma van de betreffende coach of begeleider definitief opschorten, d.w.z. het definitief ongeldig verklaren.

De commissie zal altijd een van deze maatregelen nemen als reactie op een klacht.

 

E. Publicatie besluiten ethische commissie

Beslissingen van de ethische commissie worden gepubliceerd op de website van het IEP onder ‘Mededelingen ethische commissie’. Daarbij worden de persoonsgegevens van de betreffende cliënt niet vermeld, tenzij het de maatregel f, g of h betreft. De publicatie zal gedurende minimaal 12 maanden op de website zichtbaar blijven.

 

Mededelingen van de ethische commissie


Klachten in behandeling

Er zijn momenteel geen klachten in behandeling.


Mededelingen

Er zijn momenteel geen mededelingen vande ethische commissie.

Mochten lezers vragen hebben naar aanleiding van het bovenstaande dan lezen/horen wij die graag via mail@iepdoc.nl of 0243230837.