Menu

 

Privacyverklaring van het IEP


Het Instituut voor Eclectische Psychologie, gevestigd Staringstraat 1, 6511PC Nijmegen, Nederland, hierna aangeduid als ‘IEP’, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring.

Contactgegevens
IEP
Staringstraat 1
6511PC Nijmegen
Nederland
Telefoon: 024-3230837
E-mail: support@iepdoc.nl
Website: www.iepdoc.nl

 

1. Uitgangspunt

Bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer is voor ons een vanzelfsprekende zaak. Wij behandelen je persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk en we beveiligen ze naar beste kunnen. Wij doen dat in overeenstemming met de Europese regelgeving (GDPR) die wij van harte onderschrijven.


2. Welke persoonsgegevens slaan wij op en verwerken wij wanneer?


Het IEP verwerkt je persoonsgegevens wanneer je

 • Een e-cursus bij ons volgt
 • Een training bij ons volgt
 • Een opleiding bij ons doet
 • Een coachingstraject bij ons doet
 • Ons inhuurt voor een in-service opdracht
 • Informatie bij ons aanvraagt.

Welke gegevens verwerken wij en slaan wij op? Dat hangt af van wat je bij ons doet.

Als je een e-cursus bij ons doet, slaan wij op en verwerken wij:

 • Voornaam
 • E-mail adres

Als je een training bij ons volgt, slaan wij op en verwerken wij:

 • Voor- en achternaam
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer
 • Adres: Straat, Huisnummer, Postcode, Woonplaats en Land
 • Beroep

Als je een opleiding bij ons doet, slaan wij op en verwerken wij dezelfde gegevens als voor een training en daarnaast ook:

 • Je (pas)foto
 • Datum certificatie
 • Certificaat nummer

Als je ons inhuurt voor een in-service opdracht slaan wij op en verwerken wij dezelfde gegevens als voor een training en daarnaast ook:

 • Naam Organisatie

 

3. Met welke doelen en op welke grondslag verwerken wij je persoonsgegevens?

Doelen

Het IEP verwerkt jouw persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je betaling.
 • Het voldoen aan onze wettelijke financieel-administratieve verplichtingen.
 • Het verzenden van informatie over de training waar je je voor hebt ingeschreven, zoals locatie, voorbereidende activiteiten e.d.
 • Het opstellen van namenlijsten, die worden uitgedeeld tijdens de training zodat de deelnemers contact met elkaar kunnen houden.
 • Het maken van naambadges voor gebruik tijdens de training.
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en aankondigingen van trainingen.
 • Het kunnen bevestigen dat je een bepaald certificaat hebt behaald.

Grondslag

Als je voor 25 mei 2018 aan een of meer van de bovengenoemde activiteiten hebt deelgenomen, gaan we er van uit dat we de bovengenoemde persoonsgegevens mogen gebruiken voor de bovengenoemde doelen, op basis van het feit dat onze bedrijfsvoering daarvan voor een belangrijk deel afhankelijk is.

Vanaf 25 mei 2018 vragen wij je expliciet toestemming voor het opslaan en gebruiken van de bovengenoemde persoonsgegevens voor de bovengenoemde doelen. Na 25 mei 2018 gaat de grondslag dus over van ondernemings-technische noodzakelijkheid naar toestemming.

 

4. Je persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen


Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door het IEP en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben aan je te sturen.


Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar iepsupport@iepdoc.nl.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage e.d. door jou zelf is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met je verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

5. Geautomatiseerde besluitvorming

Het IEP neemt geen besluiten, bijvoorbeeld over toelating tot trainingen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van het IEP) tussen zit.


6. Gebruikte computersystemen en service providers

Het IEP gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen voor het opslaan en verwerken van je persoonsgegevens:

 • Microsoft Office en Bend voor het maken van deelnemerslijsten, badges. e.d.,
 • GetResponse voor het verzenden van nieuwsbrieven en aankondigingen.

  AFAS voor de financiële administratie.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Het IEP blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


 Je gegevens worden elektronisch in Europa opgeslagen en verwerkt bij de volgende providers:


GetResponse

GetResponse Sp. z o.o.

Arkonska 6, A3,

Gdansk (80-387)

Poland
NIP No. 9581468984


Wij hebben een verwerkersovereenkomst met GetResponse.

GetResponse heeft een privacy-verklaring.


Siteground

SiteGround Spain SL.
C/ Prim 19, 28004 Madrid
España
legal@siteground.com

Server Location: Amsterdam (NL)


Wij hebben een verwerkersovereenkomst met SiteGround.

SiteGround heeft een privacy-verklaring.


7. Delen van persoonsgegevens met derden

Het IEP verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

8. Cookies die wij gebruiken

Het IEP gebruikt alleen technische en functionele cookies, die bedoeld zijn om de website beter te laten werken.


Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smart phone. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.


Je kunt je afmelden voor cookies door je internet browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Je hebt de aanwezigheid van cookies op jouw systeem dus zelf onder controle.


Het verwijderen van cookies verloopt verschillend in verschillende internet browsers:


Cookies verwijderen in Internet Explorer

 1. Klik op het tandwiel rechtsbovenin > kies Internetopties > tab Algemeen. Klik onder 'Browsegeschiedenis' op 'Verwijderen'.
 2. Wil je niet alles verwijderen? Vink dan in ieder geval 'Cookies en Websitegegevens' aan en klik op 'Verwijderen'.

Cookies verwijderen in Firefox

 1. Klik op de 3 streepjes rechtsboven, klik op Opties > Privacy > Individuele cookies verwijderen.
 2. Klik op 'Alle verwijderen'.

Cookies verwijderen in Chrome

 1. Klik op de 3 puntjes, rechtsbovenin. Klik op Geschiedenis > Geschiedenis > Browsegegevens wissen.
 2. In het menu 'Browsegegevens wissen' heb je bovenin de optie om browsegegevens te wissen vanaf het eerste gebruik tot en met alleen het laatste uur. Daaronder kies je welke items je wilt wissen. Vink in elk geval 'Cookies en andere site- en plug-ingegevens' aan.
 3. Druk op de knop 'Browsegegevens' wissen.

Cookies verwijderen in Safari (MacOS)

 1. Open Safari en ga naar Safari > Voorkeuren > Privacy > Bewaarde cookies en gegevens verwijderen > Beheer websitegegevens > Verwijder alles.

9. Hoe wij je persoonsgegevens beveiligen

Het IEP neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met IEP Support via iepsupport@iepdoc.nl.

Het IEP heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

10. Gedrag van IEP trainers, IEP begeleiders en IEP medewerkers

De trainers en begeleiders die voor het IEP werken of begeleiden hebben de ethische code van het IEP ondertekend en aangegeven te zullen werken volgens de richtlijnen in de IEP privacy verklaring, alsmede op de hoogte te zijn van de IEP klachtenprocedures.

De medewerkers van het IEP, en extern ingehuurde deskundigen, hebben een geheimhoudingsverklaring getekend en zullen werken volgens de richtlijnen zoals die in de IEP privacy verklaring weergegeven zijn.

11. Video-opnamen

Een heel enkele keer worden er tijdens IEP-activiteiten video-opnamen gemaakt ten behoeve van afwezige cursisten of eigen studie. Dit mag alleen met expliciete toestemming, vooraf en achteraf, van iedereen die in beeld komt of te horen is. Als je merkt dat er opnames worden gemaakt, bijvoorbeeld met telefoons, waar geen toestemming voor is gegeven, laat dat dan s.v.p. meteen weten aan de verantwoordelijke trainer. De trainer ziet dit namelijk niet altijd, omdat het soms niet duidelijk is of iemand op zijn telefoon zit te surfen of opnames aan het maken is.

Het, ondanks een eerdere waarschuwing, blijven maken van opnames in een training, of het weigeren opnames te wissen, kan een reden zijn voor verwijdering uit de training.

 

12. Anonimiseren van cliënt-verslagen en gevalsbeschrijvingen

Het IEP verwacht van alle deelnemers die in het kader van hun IEP-opleiding of -training schriftelijk cliënt-verslagen of case studies inleveren, dat deze afdoende geanonimiseerd zijn. De bedoeling hiervan is, dat mochten deze verslagen ooit openbaar gemaakt worden, de cliënt niet door anderen herkend kan worden.

Dit anonimiseren houdt in:

 • Voornaam is veranderd
 • Achternaam is veranderd
 • Eventuele bijnamen zijn veranderd
 • Functie is veranderd (bijvoorbeeld van ‘Hoofd P&O’ naar ‘Hoofd R&D’)
 • Branche is veranderd (bijvoorbeeld van ‘buurtwerk’ naar ‘jeugdzorg’)
 • Leeftijd is veranderd (binnen een range van 5 jaar)
 • Geslacht is soms wel en soms niet veranderd (gooi een muntje op).

Voorbeeld: Jan de Boer is 43 en werkt als private banker bij de RABO bank. In de documenten wordt hij veranderd in Klazina Janssen, 47, die werkt als account manager bij een landelijk verzekeringsbedrijf. De vervangingen zijn zo gekozen dat de context enigszins gelijksoortig is, wat van belang kan zijn voor de logica van de gevalsbeschrijving, maar dat Jan de Boer niet herkend kan worden.


13. Bedrijfsgeheimen

Trainers, begeleiders en medewerkers, alsook externe deskundigen van het IEP behandelen strategische informatie van cursisten en opdrachtgevers strikt vertrouwelijk.14. Klachten

Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan s.v.p. contact met ons op via iepsupport@iepdoc.nl. Komen wij er samen niet uit, dan heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, autoriteitpersoonsgegevens.nl15. Privacy-verantwoordelijke
De persoon die binnen het IEP verantwoordelijk is voor het privacy-beleid is Anneke Meijer. Je kunt haar bereiken op anneke@iepdoc.nl